Anketë në lidhje me situatën e krijuar nga virusi Korona – Aнкета поврзанa со состојбата на Корона вирусот во нашата земја

Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional, pjesë e sektorit civil, e pa të nevojshme që përmes një cikli të anketave, të cilat do të realizohen çdo javë, edhe atë nga një anketë në javë, të ngritë çështje e dilema që kanë të bëjnë me situatën e virusit Korona në vendin tonë, duke përfshirë disa aspekte, edhe atë: aspektin shëndetësor, ekonomik, social, psikologjik, juridiko-politik, etj…

Центар за Разбирање и Институционална Соработка, кое е дел од граѓанскиот сектор, виде за потребно, преку еден циклус на анкети, кои ќе се реализираат секоја недела, и тоа по една анкета неделно, да покрене прашања и дилеми поврзани со состојбата на Корона вирусот во нашата земја, опфаќајќи ги неколку аспекти, и тоа: здравствениот, економскиот, социјалниот, психолошкиот, правно-политичкиот аспект, итн…

ANKETË / АНКЕТА