RAPORTI MBI
VËZHGIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2016Izvestaj na makedonski jazik
Report in english languageQendra për Mirëkuptim dhe
Bashkëpunim Institucional (QMBI), në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u
mbajtën më 11 dhjetor 2016, ishte vëzhguese e procesit zgjedhor në ditën e
zgjedhjeve.