MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES QMBI DHE FORUM ZFD

Me datë 03.11.2015
(e martë), në zyrat e Forum Civil Peace
Service (FORUM ZFD) në Shkup, u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim në
mes të Qendrës për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional (QMBI), përfaqësuar
nga kryetari Muhamed Murtezi, dhe Forum
Civil Peace Service (FORUM ZFD), përfaqësuar nga drejtuesja e organizatës
Silke Maier-Witt.

Qëllimi
kryesor i këtij Memorandum bashkëpunimi është thellimi i bashkëpunimit mes dy
institucioneve në fjalë, në kuptimin e
dhënies së kontributit të përbashkët për shoqërinë në lëmi të ndryshme. Vendin
kyç në këtë bashkëpunim do të zënë fusha e arsimit dhe edukimit, çështjet e së kaluarës, të drejtat dhe
liritë e njeriut, promovimi i paqes dhe bashkëpunimit të ndërsjellë, si dhe
sfera tjera me interes të përbashkët dhe mbarëshoqëror.