Qendra për mirëkuptim dhe bashkëpunim institucional u bë pjesë e rrjetit për luftimin e shprehjes së urrejtjes në media dhe internet

Qendra për mirëkuptim dhe bashkëpunim institucional u bë pjesë e rrjetit për luftimin e shprehjes së urrejtjes në media dhe internet

Центар за разбирање и институционална соработка стана дел од мрежата за борба против говор на омраза во медиумите и интернетот

Center for Understanding and Institutional Cooperation has become part of the network for combating hate speech in the media and the Internet